To view cartoons by Matt Davies from past months, click here.

A start

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 31, 2022

Conservative correctness

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 29, 2022

Can't change stripes

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 28, 2022

Easy pickin's

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 26, 2022

Kindergarten lesson

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 25, 2022

Choice made

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 24, 2022

Police benevolence

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 23, 2022

Lawn guy land

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 22, 2022

Home team

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 21, 2022

Diagnosed

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug.19, 2022

Home on derange

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug.18, 2022

Unchecked irrigation

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 17, 2022

Railing against fees

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug.16, 2022

Crossed lines

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug.15, 2022

Laws don't count

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 14, 2022

Poles apart

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 12, 2022

Shelf-incrimination

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 11, 2022

Law and odor

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 10, 2022

Power search

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 9, 2022

Putting the mess in messaging

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 8, 2022

Flagrant foul

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 7, 2022

Shock and awe

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 5, 2022

Tornado ally

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 4, 2022

Pearl clutching

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 3, 2022

Investment returns

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 2, 2022

Space race

Credit: Newsday/Matt Davies

Aug. 1, 2022

Top Stories